กสทช. สั่งเปลี่ยนความถี่ไมโครโฟนไร้สายใหม่ ย่านความถี่ UHF เริ่มปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

        การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับ ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ 794-806 MHz หรือ ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF มีวัตถุประสงค์เพื่อนำคลื่นความถี่บางส่วนไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) หรือเทคโนโลยี 4G/5G และกำหนดคลื่นความถี่ใหม่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย เพื่อการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นการปรับลดคลื่นความถี่ใช้งานเดิมของไมโครโฟนไร้สาย จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz จะต้องปรับให้เป็น 803-806 MHz
ส่วนที่ 2 เป็นการกำหนดคลื่นความถี่ใช้งานใหม่ของไมโครโฟนไร้สาย โดยให้ใช้คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz
โดยสามารถแสดงภาพรวมการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF ได้ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 ภาพรวมการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF
หมายเหตุ กรณีไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF เช่น ย่านความถี่ VHF (88-108 MHz และ 165-210 MHz) ย่านความถี่ 2.4 GHz หรือย่านความถี่ 5 GHz จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้

 

กรอบเวลาในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF ดังนี้
1. ให้ผู้ที่ใช้งานไมโครโฟนไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz ต้องดำเนินการปรับจูนความถี่ปรับให้เป็น 803-806 MHz ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยเมื่อดำเนินการปรับจูนความถี่แล้วจะสามารถใช้งานได้ต่อไป และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้ดำเนินการปรับจูน ความถี่ให้เป็น 803-806 MHz จะไม่สามารถใช้งานได้
2. กำหนดให้เริ่มใช้งานไมโครโฟนไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
โดยสามารถแสดงกรอบเวลาในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สายได้ดังรูปที่ 2

ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่เดิม 794-806 MHz ต้องดําเนินการอย่างไร หลังจากที่ กสทช. ออกประกาศให้โยกย้าย ?

ขึ้นอยู่กับว่าไมโครโฟนไร้สายเดิม 794-806MHz สามารถปรับช่องได้จากหน้าเครื่องเลยหรือไม่

ก) กรณีปรับได้(ผู้ใช้สามารถปรับช่องได้จากหน้าเครื่อง) หลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 ต้องเปลี่ยนช่องให้ใช้ได้เฉพาะ 803-806 MHz และสามารถใช้งานได้ไปโดยตลอด
(หมายเหตุ ผู้นําเข้าไมโครโฟนไร้สายแต่ละตราอักษร และรุ่น ต้องส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนช่องให้สํานักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์)

ข) กรณีปรับไม่ได้ (ผู้ใช้ไม่สามารถปรับช่องได้จากหน้าเครื่อง) ต้องแยกพิจารณาเป็น 2 ประเภท

1) คลื่นความถี่ที่ปรับไม่ได้ อยู่ในช่วง 803-806 MHz ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ และสามารถใช้งานได้ไปโดยตลอด
(หมายเหตุ ผู้นําเข้าไมโครโฟนไร้สายแจ้งข้อมูลแต่ละตราอักษร และรุ่น เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์)

2) คลื่นความถี่ที่ปรับไม่ได้อยู่ในช่วง 794-803 MHz มีทางเลือก 4 ทาง ดังนี้

2.1) ขอรับใบอนุญาตมีเครื่องวิทยุคมนาคม หลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากไม่สามารถใช้
งานได้หากร้านค้ามีใบอนุญาตค้าอยู่แล้ว ใบอนุญาตค้าครอบคลุมถึงใบอนุญาตมี จึงไม่ต้องขอใบอนุญาตมีเพิ่มเติม

2.2) ขอนําออกไมโครโฟนไร้สาย โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตนําออก หากดําเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และแจ้งตัดยอดตามใบอนุญาตค้า
กรณีนําไมโครโฟนไร้สายออกไปปรับจูนนอกประเทศ ต้องมีหนังสือแจ้งสํานักงาน กสทช. (สํานักการอนุญาตและกํากับดูแลวิทยุคมนาคม-คท.) ในรายละเอียดว่าเป็นตราอักษรใดรุ่นใด จํานวนเท่าไร และปรับจูนด้วยวิธีใด เพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ดังกล่าว สํานักการอนุญาตและกํากับดูแลวิทยุคมนาคม-คท. จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการเพื่อไม่ต้องขอใบอนุญาตนําเข้าต่อไป

2.3) ทําลายไมโครโฟนไร้สาย และส่งหลักฐานการทําลาย เช่น รูปถ่าย ประกอบการแจ้งตัดยอดตามใบอนุญาตค้า

2.4) ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ เป็น 803-806 MHz ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนเมนบอร์ด Flash EPROM เป็นต้น สามารถดําเนินการได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตทํา หลังจากปรับเปลี่ยนแล้ว สามารถใช้ไมโครโฟนไร้สายนั้นได้ต่อไป การดําเนินการปรับเปลี่ยนหากมีค่าใช้จ่าย ต้องแจ้งให้สํานักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานทราบต่อไป

การนําเข้า main board เพื่อมาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ เป็น 803-806 MHz ต้องขอใบอนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ เป็น 803-806 MHz ในส่วนของเครื่องที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 (เครื่องสํารองจําหน่าย) หลังจากปรับเปลี่ยนแล้วสามารถขายได้ต่อไป โดยขอให้แจ้งการปรับเปลี่ยนให้สํานักงาน กสทช. (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม-ทท.) เพื่อออกเอกสารรับทราบการปรับเปลี่ยนลักษณะทางเทคนิคประกอบการจดทะเบียนไมโครโฟนไร้สายรุ่นนั้น ๆ

คลื่นความถี่ใหม่เริ่มใช้ได้ตั้งเเต่ 1 มกราคม 2564 ส่วนคลื่นความถี่เก่าจะถูกยกเลิก 31 มีนาคม 2564 ในกรณียืนยันที่จะใช้ Wireless Microphone ชุดเดิม จะเหลือช่องที่ใช้ได้ คือ 803 – 806MHz โดยให้ผู้ใช้ติดต่อกลับไปยังบริษัทที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ปิดช่องที่เกิน คือ 794 – 802MHz ไม่เช่นนั้นเเล้วจะมีความผิด เป็นโทษอาญา จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 เเสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่ออุปกรณ์ 1เครื่อง เมื่อรู้ถึงปัญหาแล้ว ผู้ใช้งานควรเตรียมตัวเพื่อปรับเเละจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง :

การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

แนวทางการสังเกตและปรับจูนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย