ผลงานการติดตั้ง Video Wall และ อุปกรณ์นำเสนอผลงานแบบไร้สาย