ไส้กรอง Activated Carbon Block Filter รุ่น CTO ขนาด 10 นิ้ว

  • ช่วยในการคัดกรอง และดูดซับ สี สิ่งเจือปน และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆออกไป
  • หากไส้กรองน้ำคาร์บอน หมดประสิทธิภาพในการกรองน้ำแล้ว น้ำที่ได้จะมีกลิ่น และรสชาติแปลกๆ ไม่สามารถดูดซับ สี และกลิ่นได้แล้ว ยังจะปล่อยสิ่งที่สะสมไว้ออกมาปะปนกับน้ำที่ผ่านการกรองด้วย และอาจจะทำให้ไส้กรองน้ำ ลำดับถัดๆไป เสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นด้วย