Bio Grade Natural Hand Wash (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ล้างมือ)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ล้างมือ

• สารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายผิว ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม

• สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ทำความสะอาดมือ ตามแต่ความต้องการ

ประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งสกัด จากผลไม้้ ให้ความอ่อนโยนต่อผิืว สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

วิธีการใช้ : ใช้ไบโอเกรด แนชเชอรัล แฮนด์ วอชเพียงเล็กน้อย ถูหรือขัดมือให้ทั่ว และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ไม่ถูกแสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก