Bio Grade Oil Spill Control (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบริเวณปนเปื้อน)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบริเวณปนเปื้อน

• ใช้ทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำมันปนเปื้อน ทั้งแหล่งบนน้ำและบนบกและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายบำบัดของเสีย โดยย่อยสลายเองได้เองตามธรรมชาติ

• อัตราส่วนผสม 1:20 – 1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่ปนเปื้อน

ประโยชน์ : ใช้ย่อยสลายน้ำมัน ลดค่า VOC ไม่เป็นอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน

วิธีการใช้ : ผสม ไบโอเกรด ออยล์ สพิลล์ คอนโทรลกับน้ำในอัตรา ส่วน 1:20-1:100

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ไม่ถูกแสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก ควรใช้ในสถานที่ ที่มีอากาศถ่ายเท และไม่ควรสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)