Master Lock กล่องเครื่องมือ 1457E1106KA

Master Lock กล่องเครื่องมือ 1457E1106KA Security System

Specification
  • กล่องเครื่องมือพร้อมชุดอุปกรณ์ล็อค
  • กุญแจคล้องเซฟตี้ A1106RED (KA) / 3 ชิ้น
  • กุญแจคล้องสวิตซ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 7C5RED / 1 ชิ้น
  • สายยูสำหรับกุญแจล็อค 420 / 1 ชิ้น
  • สายยูสำหรับกุญแจล็อค 427 / 1 ชิ้น
  • ล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์ 491B / 2 ชิ้น
  • ล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์ 493B / 3 ชิ้น
  • อุปกรณ์ล็อคสวิตซ์ติดผนัง 496B / 1 ชิ้น
  • ป้ายเตือนการล็อค 497A / 1 แพ็ค (12 ชิ้น)