Sherman UHF Wireless Microphone รุ่น MIC-420

SPECIFICATIONS

 • ไวเลสไมโครโฟนไร้สาย ปรับความถี่ได้ แบบไมค์คู่
 • ตัวไวเลสไมโครโฟนไร้สายมีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอย่างเดียว
 • เลือกแชนแนลความถี่ในการใช้งานได้ 48 แชนแนล (ข้างละ 24 แชนแนล)
 • ทำงานด้วยวงจร Phase Lock loop (PLL) เพื่อให้ความถี่ของการรับส่งสัญญาณคงที่
 • หน้าจอแสดงผลแอลซีดี และตอบสนองความถี่ 40Hz-20KHz
 • ย่านความถี่ UHF ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงความถี่ 794-806 MHz
 • ตัวรับสัญญาณสามารถทำการล็อคความถี่ของเครื่องได้
 • ตัวไมโครโฟนทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน
 • ช่องต่อสัญญาณเสียง Output แบบ Balance-Unbalance
 • เลือกรูปแบบการใช้งานได้ทั้งแบบ Single System และ Multiple System
 • ปรับระดับความดังของเสียง (Volume) ของไมโครโฟน A และ B (บริเวณหลังเครื่อง)
 • ระยะการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร
 • บรรจุในกล่องอลูมิเนียมสวยหรู