Yamaha Digital Mixer M7CL

Yamaha Digital Mixer M7CL AUDIO  SYSTEMS
Specification
 

การผสมเสียงแบบดิจิตอลบวกกับประสิทธิภาพของระบบแบบอนาล็อก

ด้วยCentralogic™ คอนโทรลอินเตอร์เฟสแบบใหม่ ทำให้ไลฟ์ซาวด์ดิจิตอลมิกเซอร์รุ่นี้ใช้ง่ายเหมือนกับใช้อนาล็อกมิกเซอร์

Datasheet : M7clv3