Zyxel Wireless Extenders

เครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ของคุณ จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีคุณภาพสัญญาณต่ำของบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กด้วยอุปกรณ์ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการกระจาย Wi-Fi ของไซเซล ทำให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการเพิ่มระยะครอบคลุมที่มากขึ้นและได้รับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เร็วขึ้นเช่นกัน เสมือนเป็นเครื่องปล่อย Wi-Fi เครื่องที่สองเพื่อประสบการณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายที่เสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น