ระบบห้องประชุม / Conference Systems

เครื่องบันทึกเสียง
ประชุมทางไกลด้วยภาพ
ประชุมทางไกลด้วยเสียง
โทรศัพท์สำหรับการประชุม
ชุดไมค์ประชุม