Bio Grade Wastewater Treatment (ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย)

ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

• เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายน้ำมัน ไขมันสามารถลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

• อัตราส่วนการผสม เจือจางในอัตราส่วน 250 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือในอัตราส่วน 1 :  100ใช้ร่วมกับะบบหยดน้ำยาอัตโนมัติ (ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบ)

ประโยชน์ : ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้ค่าน้ำBOD และCODในระบบให้ดีขึ้น ช่วยลดและขจัดกลิ่นในระบบบำบัดน้ำเสีย

วิธีการใช้ : ผสม ไบโอเกรด เวสท์วอเตอร์ ทรีตเม้นท์กับน้ำในอัตรา ส่วน 1:100 และเทหรือหยดลงพื้นที่ ที่ต้องการบำบัดตามคำแนะนำ ของผู้จำหน่าย

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ไม่ถูกแสงแดด

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก ควรใช้ในสถานที่ที่มี อากาศถ่ายเท และไม่ควรสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)